Taushetserklæring

Taushetserklæring - ROM-Agder Alle personer som tar oppdrag i ROM-Agders regi må ha akseptert taushetserklæring.

Taushetserklæring - ROM-Agder 


Som frivillig forplikter jeg meg herved til ikke å bruke, åpenbare, utlevere eller på annen måte gjøre tilgjengelig for uvedkommende informasjon om alle personlige opplysninger som jeg er blitt kjent med i mitt arbeid i tilknytning til ROM-råd og muligheter – Agder og organisasjoner i tilknytning til brukersenteret. 

Personlige opplysninger som er gitt av en bruker i forbindelse med støttetjeneste eller undervisning, kan etter samtykke fra brukeren benyttes internt eller der det er spesifisert en mottaker.

Jeg vil også vise aktsomhet i omtale av andre forhold knyttet til driften av brukersenteret som jeg blir kjent med under mitt arbeid og følge ROM-Agders etiske retningslinjer.

Jeg har lest de lovbestemmelser som er anført i denne erklæring. Jeg er dermed klar over straffelovens kapittel 21 samt markedsføringslovens § 28 og § 29. Jeg er kjent med at brudd på disse bestemmelsene kan medføre straffeansvar.

Relevante lovsteder


Jeg er også klar over at taushetsplikten gjelder både i den tiden jeg er tilknyttet frivilligsentralen og etter at mitt engasjement er avsluttet. 

Som frivillig forplikter jeg meg til å: 

  • si fra når jeg er syk, eller av annen grunn er forhindret fra å komme. 
  • si fra når noe ikke fungerer 
  • si fra når jeg ikke kan fortsette mitt engasjement, også ferie/ opphold 
  • si fra når jeg vil slutte

Jeg er kjent med og godtar at kontaktperson (daglig leder) har et oppfølgingsansvar og derved har krav på å høre hvordan kontakten med brukere går. 

Taushetspliktens omfang

Taushetsplikten omfatter helse- og sykdomsforhold, følelsesliv, livssyn, og religion, familieforhold og slektskap, utdanning, holdninger, arbeid og økonomiske situasjon, fødested, personnummer, statsborgerskap, yrke, bosted og arbeidsted, - når brukeren gir opplysninger til daglig leder, frivillig hjelper, eller styret, som ledd i hjelpearbeidet, og når videreformidling kan medføre skadevirkning for den det gjelder.

Uten hinder av taushetsplikten kan opplysninger gis til nødetater (politi, brannvesen og ambulansepersonell) når dette er nødvendig for å forebygge vesentlig fare for liv og helse. Tilsvarende kan opplysninger gis til barnevernstjenesten dersom sykdom og/eller rusmisbruk kan påføre et foster skade, eller barn blir mishandlet eller utsatt for alvorlig omsorgssvikt. 

Unntak fra taushetsplikten skal skje i samråd med daglig leder ved ROM-Agder og i dialog med den eller de deltakerne det gjelder. 


Bruk på nett

Taushetserklæringen gjelder også dersom den frivillige har bekreftet at den er akseptert på en nettside.

2021 © ROM - Råd og muligheter Agder